Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00001

Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών 

5ο gymnasio 04 ΑΙΘΟΥΣΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 2 min 

 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00002

 

Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

5ο gymnasio 03 ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΙΤΣΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ 2 min 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00003

 Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

5ο gymnasio 02 ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 2 min 

Ωρολόγιο πρόγραμμα δια ζώσης

11 Δεκεμβρίου 2023

 

 

 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ 11 12 2023 00004

  Διευθύνσεις Ψηφιακών Τάξεων Εκπαιδευτικών

 

5ο gymnasio 01 ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΝΤΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 2 min 

Περιεχόμενο-Πλαίσιο Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο είναι να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και αναγνώρισης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, αναπτύσσοντας παράλληλα ευρύτερες δεξιότητες κριτικής και υπολογιστικής σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και δημιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία με άλλα άτομα ή ως μέλη μιας ομάδας. Επιπλέον, να έλθουν σε επαφή με τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστικού διερευνητικού εργαλείου (με τη χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισμικού διερευνητικής μάθησης) και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου, οι ικανότητες αποτελεσματικής χρήσης της υπολογιστικής τεχνολογίας (όπως: η επεξεργασία της πληροφορίας, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία και οι νέες ψηφιακές δυνατότητες) δημιουργούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις που ευνοούν μια παιδαγωγική και διδακτική μεθοδολογία επικεντρωμένη στον μαθητή και τη μαθήτρια. Παράλληλα, διευκολύνεται η διαφοροποίηση και εξατομίκευση των μαθησιακών ευκαιριών, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να αποκτήσουν τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η ανάπτυξη των μαθητών συνίσταται σε τέσσερις διαστάσεις (συνιστώσες):

 • Τεχνολογική: Περιλαμβάνει τεχνικές γνώσεις για θεμελιώδεις έννοιες Πληροφορικής (π.χ. υλικό, λογισμικό, δίκτυα, στοιχεία ψηφιακής τεχνολογίας) και ικανότητες χρήσης βασικών περιβαλλόντων των Τ.Π.Ε. (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό παρουσιάσεων, υπηρεσίες Διαδικτύου κ.λπ.).
 • Γνωστική: Περιγράφει τις θεμελιώδεις δεξιότητες αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. ως εργαλείων έρευνας, δημιουργίας, επικοινωνίας και μάθησης στο πλαίσιο όλων των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών αλλά και της καθημερινής σχολικής ζωής των μαθητών και των μαθητριών.
 • Επίλυση προβλήματος (problem solving): Αφορά την εφαρμογή και ολοκλήρωση των τεχνικών και γνωστικών δεξιοτήτων του πληροφορικού γραμματισμού με στόχο την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη υπολογιστικής σκέψης.
 • Κοινωνικές δεξιότητες: Οι μαθητές και οι μαθήτριες ως ψηφιακοί ιθαγενείς (digital natives) θα πρέπει να αναπτύξουν εκείνες τις κοινωνικές στάσεις και δεξιότητες που διαμορφώνουν τη σύγχρονη ψηφιακή κουλτούρα και την ταυτότητα του ηλεκτρονικού πολίτη (e-citizenship). Η διάσταση αυτή αφορά σε ζητήματα πληροφορικής ηθικής και δεοντολογίας, σε κώδικες διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριών από πηγές, στην ικανότητα του κριτικού αναγνώστη και δημιουργού πολυτροπικού κειμένου, σε ζητήματα ηλεκτρονικής ασφάλειας, προστασίας προσωπικών δεδομένων κ.λπ.).

Η διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο έχει σαφή εργαστηριακό προσανατολισμό. Βασικός παράγοντας είναι η ενεργός συμμετοχή κάθε μαθητή και μαθήτριας, η συνεχής αλληλεπίδραση και συνεργασία με τον/την διδάσκοντα/-ουσα και, κυρίως, με τους/τις συμμαθητές-τριες του/της.

Το Εργαστήριο Πληροφορικής αποτελεί για τους μαθητές και τις μαθήτριες χώρο μελέτης, έρευνας, ενεργητικής συμμετοχής και συνεργασίας, ώστε να ενθαρρύνεται και να ευνοείται η διερευνητική προσέγγιση της γνώσης, η αλληλεπιδραστική και συνεργατική μάθηση, η αυτενέργεια και η δημιουργικότητα.

Η ύλη του μαθήματος της πληροφορικής στην Α' Γυμνασίου, εφαρμόζοντας το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) διαρθώνεται ως εξής:

 • Η Πληροφορική στον σύγχρονο κόσμο
  Βασικές έννοιες
 • Χειρίζομαι και δημιουργώ
  Δημιουργώ με τον κειμενογράφο
 • Αναζητώ πληροφορίες, επικοινωνώ και συνεργάζομαι
  Γνωρίζω το Διαδίκτυο και επικοινωνώ
 • Διερευνώ, ανακαλύπτω και λύνω προβλήματα
  Προγραμματίζω υπολογιστικές συσκευές και ρομποτικά συστήματα

Αξιολόγηση Πληροφορικής

Κριτήρια αξιολόγησης για το μάθημα της Πληροφορικής - Α΄ Γυμνασίου

 

Διάκριση βασικών εννοιών Πληροφορικής

 • Διακρίνει και κατονομάζει τις έννοιες δεδομένα και πληροφορία στο πλαίσιο πραγματικών προβλημάτων.
 • Διακρίνει το υλικό και το λογισμικό σε ένα υπολογιστικό σύστημα ή μια ψηφιακή συσκευή και αναγνωρίζει τα είδη και τον ρόλο αυτών.
 • Διακρίνει τα βασικά μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος και περιγράφει τη λειτουργία τους (ΚΜΕ, μνήμη, μέσα αποθήκευσης, περιφερειακές συσκευές).
 • Κατονομάζει τις βασικές συσκευές σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και περιγράφει τη λειτουργία τους (π.χ. κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, mp3 player, υπολογιστικό σύστημα).
 • Αναγνωρίζει και υιοθετεί τους κανόνες εργονομίας και τις πρακτικές ορθής και ασφαλούς χρήσης υπολογιστών και ψηφιακών συσκευών.

Δημιουργική χρήση του κειμενογράφου

 • Δημιουργεί, τροποποιεί και μορφοποιεί ένα κείμενο με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά γραμματοσειράς (μέγεθος, χρώμα, τύπος κ.λπ.) και παραγράφων (στοίχιση, λίστες κουκίδων, αρίθμησης κ.λπ.),
 • Εισάγει αντικείμενα (π.χ. εικόνες, σχήματα, κ.λπ.), διαμορφώνει σελίδες, έγγραφα, πίνακες, μαθηματικούς τύπους, πραγματοποιεί αποτελεσματικά ορθογραφικό-γραμματικό έλεγχο και διαμορφώνει τις εκτυπώσεις.
 • Εκφράζεται δημιουργικά μέσω του γραπτού λόγου και των ψηφιακών έργων που αναπτύσσει.
 • Οργανώνει τα αρχεία και τους φακέλους που δημιουργεί.

 

Εξοικείωση στη χρήση και αξιοποίηση του Διαδικτύου

 • Αναγνωρίζει και αναφέρει τον ρόλο και τις βασικές υπηρεσίες του Διαδικτύου.
 • Επιλέγει και πλοηγείται σε διαφορετικούς ιστότοπους εφαρμόζοντας αποτελεσματικές στρατηγικές αναζήτησης και αξιοποιώντας τις κύριες λειτουργίες των μηχανών αναζήτησης.
 • Αξιολογεί τις πληροφορίες που αναζητά σε ηλεκτρονικές πηγές χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κριτήρια (εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια κ.λπ.).
 • Σέβεται, προστατεύει τα πνευματικά δικαιώματα σε πληροφορίες και λογισμικό που αντλεί από πηγές στον Παγκόσμιο Ιστό και εφαρμόζει άδειες χρήσης.
 • Χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Αναγνωρίζει τις μορφές κακόβουλου λογισμικού και ρυθμίζει την ασφάλεια του υπολογιστικού συστήματος.
 • Προβληματίζεται για τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Γνώση βασικών προγραμματιστικών εννοιών για την επίλυση προβλημάτων

 • Χρησιμοποιεί αφαίρεση για να αποσυνθέτει ένα πρόβλημα σε επιμέρους προβλήματα.
 • Καθορίζει έναν αλγόριθμο ως μια ακολουθία οδηγιών που μπορούν να υποστούν επεξεργασία από έναν υπολογιστή.
 • Κωδικοποιεί έναν απλό αλγόριθμο σε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού.
 • Προσδιορίζει, αναλύει και εφαρμόζει εναλλακτικούς τρόπους προγραμματιστικής επίλυσης του ίδιου προβλήματος.