Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Μετά τη δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7/5/2022 για την εισαγωγή στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας και την έκδοση των αποτελεσμάτων την Παρασκευή 13/5/2022 για τα οποία ενημερωθήκατε με SMS και τα οποία αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών, αναρτούμε στην ιστοσελίδα μας τους πίνακες επιτυχόντων-ουσών και επιλαχόντων-ουσών, επικυρωμένες από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου μας (ΕΠ.Ε.Σ.), κ. Μιχαήλ Χανιά, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Σύντομα θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για την εγγραφή των επιτυχόντων μαθητών και επιτυχουσών μαθητριών στο σχολείο μας.

Ο πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά επίδοσης με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή έχει ισχύ μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 21 του κεφ. Β1α της Υ.Α. 22270/Δ6/14-3-2022 (Β’ 1144), με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών και μαθητριών, για τα οποία οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να λάβουν γνώση. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν αίτηση στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να λάβουν γνώση του απαντητικού φύλλου. Τον Σεπτέμβριο θα προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα γίνει η επίδειξη των απαντητικών φύλλων, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες για τη διαδικασία. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης των γραπτών.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το σχολείο μας.

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος