Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Μετά την διευθέτηση των ανακλήσεων αποδοχής της εγγραφής στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας, θα βρείτε συνημμένους κάτωθι τους Τελικούς πίνακες εισακτέων, και επιλαχόντων - επιλαχουσών, επικυρωμένους από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου του σχολείου μας (ΕΠ.Ε.Σ.), κ. Μιχαήλ Χανιά, αναπληρωτή καθηγητή στο τμήμα Φυσικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Ο Τελικός πίνακας με τη σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών μαθητών/τριών κατά απόλυτη σειρά επίδοσης με αναφορά στον εξαψήφιο κωδικό του μαθητή έχει ισχύ μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2023.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 21 του κεφ. Β1α της Υ.Α. 22270/Δ6/14-3-2022 (Β’ 1144), με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων ορίζεται ο χρόνος, ο τόπος και η διαδικασία επίδειξης των απαντητικών φύλλων των μαθητών και μαθητριών, για τα οποία οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να λάβουν γνώση. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στην έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα υποβάλλουν αίτηση στο Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων από 1 έως 10 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να λάβουν γνώση του απαντητικού φύλλου. Τον Σεπτέμβριο θα προσδιοριστεί το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα γίνει η επίδειξη των απαντητικών φύλλων, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες για τη διαδικασία. Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται διαδικασία αναβαθμολόγησης των γραπτών.

Σύντομα θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για την εγγραφή των εισακτέων μαθητών και μαθητριών στο σχολείο μας.

Σας ευχαριστούμε.

 

Ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος