Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

σας ενημερώνουμε ότι για την πλήρωση τουλάχιστον τεσσάρων (4) κενών θέσεων για την Β Γυμνασίου και τουλάχιστον έξι (6) κενών θέσεων για την Γ΄ Γυμνασίου του 5ο Προτύπου Γυμνασίου Χαλκίδας θα διενεργηθεί δοκιμασία δεξιοτήτων (test) στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 09.00.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την κάλυψη των κενών θέσεων κατατίθενται:

Α) με προσωπική παρουσία των δυο γονέων/κηδεμόνων, άλλως, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του απόντος γονέα/κηδεμόνα ότι συναινεί στην συμμετοχή του τέκνου του στη διαδικασία και προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το σχολείο λειτουργεί κάθε Πέμπτη από τις 09.00 έως 13.00 ή 

Β) ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της σχολικής μονάδας με επισυναπτόμενα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση αυτή, ο αριθμός πρωτοκόλλου αποστέλλεται ηλεκτρονικά. Στην περίπτωση που η αίτηση κατατίθεται ηλεκτρονικά, θα πρέπει να επισυναφθούν υπεύθυνες δηλώσεις και των δυο γονέων/κηδεμόνων μέσω της διαδικασίας που προβλέπεται στην ιστοσελίδα gov.gr.

Η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων περιλαμβάνει τα γνωστικά πεδία της κατανόησης κειμένων της Ελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών. Για τις Β’ και Γ’ τάξεις των Προτύπων Σχολείων αντικείμενο της δοκιμασίας είναι στοιχεία των παραπάνω γνωστικών πεδίων, τα οποία οι μαθητές/τριες ήδη γνωρίζουν και έχουν αφομοιώσει από τη φοίτησή τους στις προηγούμενες τάξεις της οικείας βαθμίδας. Δεν ορίζονται συγκεκριμένες σελίδες εξεταστέας ύλης στα σχολικά εγχειρίδια και δεν ελέγχονται γνώσεις οι οποίες προϋποθέτουν απομνημόνευση. Οι μαθητές/τριες δεν απαιτείται να μελετήσουν πρόσθετη ύλη για να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω διαδικασία. Τα θέματα και των δύο εξεταζόμενων γνωστικών πεδίων έχουν την μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και είναι είκοσι πέντε (25) στον αριθμό για κάθε γνωστικό πεδίο, οι οποίες συνοδεύονται από υλικό (κείμενα, ασκήσεις, κ.λπ.) που αξιοποιείται από τους υποψηφίους/ιες για να απαντήσουν. Οι μαθητές/τριες εξετάζονται στα παραπάνω πεδία, στο πλαίσιο μιας ενιαίας δοκιμασίας διάρκειας εκατόν πενήντα λεπτών (150λ).

ο Διευθυντής

Γιάννης Κατσάνος