Την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου επαναπροκηρύχθηκαν οι εκπαιδευτικές εκδρομές των Ομίλων Γαλλοφωνίας και Ιστορίας στη Μασσαλία και του Ομίλου Αγγλοφωνίας στο Γιορκ στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδεσης Νομού Εύβοιας (μπορείτε να τις βρειτε εδώ) . Σύμφωνα με την επαναπροκήρυξη την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 συνήλθε η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών για την αξιολόγηση της πλέον συμφέρουσας  από οικονομικής άποψης προσφοράς. Συνημμένα και ψηφιακά υπογεγραμμένα θα βρείτε το απόσπασμα του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης, τα συμφωνητικά με το πρακτορείο καθώς επίσης και όλες τις σχετικές πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των εκδρομών.

1 marseille vieux port pano

york city walls