Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 14:00, στη Χαλκίδα, συνήλθαν οι επιτροπές αξιολόγησης προσφορών (συγκρότηση επιτροπών με Πράξεις Διευθυντή αριθμός 5/01.12.2023,  αριθμός 6/01.12.2023 και αριθμός 7/01.12.2023, και αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της εκπαιδευτικής εκδρομής του ομίλου Ρητορικής στις Βρυξέλλες στο πρακτορείο UNITED TRAVELLERS με έδρα την Xαλκίδα και των εκπαιδευτικών εκδρομών του ομίλου Γερμανικών στη Βαιμάρη και του ομίλου Θεάτρου στη Βερόνα στο πρακτορείο TRAVEL SENSE LTD, με έδρα την Xαλκίδα. Συνημμένα θα βρείτε τα πρακτικά των αναθέσεων.